HF 4 juli Nyhedsbrev 1 ✉

Newsletter Archive

NYHEDSBREV


Bagsværd 27.marts 2020


Nyhedsbrev marts 2021


Kære alle medlemmer af Haveforeningen 4.juli
Velkommen tilbage i haven til sæson 2021.


Vi håber, I alle er kommet godt igennem vinteren, og er fyldt med energi til at gå i haven.
Desværre ligger coronapandemien stadig begrænsninger på vores hverdag.
Det betyder at bl.a. at foreningshuset ikke, vil være åbent indtil videre og at huset ikke kan udlejes.

Der mangler medlemmer af husudvalget, hvis vi fortsat skal have huset åben torsdag 16-19 og søndag 11-17. Er det noget for dig at have en barvagt en gang imellem eller lave mad til de andre medlemmer?
Henvendelse på kontoret.

Kontoret vil være åbent søndage fra kl.11-12 og sidste torsdag i måneden fra kl. 17-18, man kan i kontorets åbningstid også henvende sig telefonisk på 22611917 og så kan man altid sende en mail til hf4juli@jubii.dk.
Vi bestræber os på at besvare mails indenfor en uge.


Det vil være muligt at komme af med sit
haveaffald i ulige uger torsdag kl.17-18 og søndag kl.10-12. og storskrald søndag kl.10-12 d. 25/4, 20/6 og 12/9.
I kan læse mere om vores affaldsordning ved at følge dette link:https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/affald-og-genbrug/affaldsordninger-for-haveforeninger


Toiletter, baderum og vaskeri vil være åbent fra søndag d.28.marts om eftermiddag. Sprit hænder, hold afstand og brug mundbind, når du bruger de fælles faciliteter og
EFTERLAD DEM SOM DU GERNE VIL KOMME TIL DEM IGEN.

Vi vil medio april komme med datoer til interessearbejde.
Det er allerede nu muligt at melde sig som frivillig til at stå ved haveaffald :)

Vi vil gerne opfordre alle med flagstang til at hejse flaget om søndagen.

Vi har brug for hjælp til at hejse foreningens flag kl.8.00 om søndagen og pille det ned igen kl.20.00, hvem vil hjælpe? Det behøver ikke være hver søndag……. Flaget er i redskabsskuret -døren til venstre på den gamle købmand, nøglen til porten passer til låsen.

Da, der ikke længere er en afgrænset sandkasse på legepladsen, og sandet derfor er at betragte som et faldunderlag, vil sandet ikke blive skiftet i år.
Det er derfor IKKE tilladt at hente en trillebør sand fra legepladsen.


Generalforsamling og regnskab

Vi må udskyde generalforsamlingen, der var planlagt til 18.april.
Det ser ud til, at der medio april vil komme en udmelding om, hvordan og hvornår forsamlingsforbuddet vil blive ophævet. Når denne udmelding kommer, vil vi fastlægge en dato for generalforsamling. Vi har været i kontakt med Gladsaxe kommune og fundet ud af, at vi som foreningen i kommunen har ret til at låne et stort lokale en gang om året til afholdelse af generalforsamling. Dette tilbud vil vi nok tage imod, så vi kan sikre en god afstand mellem de deltagende på generalforsamlingen.

Vi forventer at udsende regnskabet for 2021 efter påske.

Enkelte har gjort bestyrelsen opmærksomme på, at vi sidste år har ”betalt for vandet to gange”.
I havelejen 2020 var der budgetteret med en fælles udgift til vand, samtidig indbetalte vi aconto for vand. Det som efterfølgende blev afregnet i havelejen for januar 2021 ift. aflæst forbrug.
Når regnskabet foreligger, vil bestyrelsen med forventningen om at regnskabet bliver godkendt på den kommende generalforsamling, tillade sig at nedsætte havelejen i juli måned med det beløb, der er betalt for meget i haveleje i 2020.
Vi vil udsende bestyrelsens forslag til budget medio april og vil fra 1.juli opkræve en haveleje, der dækker dette. Hvis generalforsamlingen forkaster eller ændre dette budget, må vi regulere dette i havelejen efterfølgende. Vi vælger at gøre dette, da vi ikke synes, det er rimeligt at fortsætte med at opkræve betaling for vand to gange.

Vand og kloak
Der har desværre været et par vandmålere, der er sprængt i løbet af vinteren. Dette skyldes, at grundvandet enkelte steder har stået så højt, at det isolerende låg er blevet skubbet op og derfor har mistet sin effekt.
DET ER DERFOR MEGET VIGTIGT, AT I TJEKKER OM JERES VANDMÅLER ER TÆT, NÅR I ÅBNER FOR VANDET.
Hvis jeres vandmåler er sprunget, bedes I henvende jer til bestyrelsen og få en ny. Den er meget enkelt at skifte.

Husk også at undlade at åbne for de gamle stophaner! Er du i tvivl, så spørg!’

Sidste år stoppede kloakken til flere gange på Svalevej vest for asfaltvejen. Dette undrede bestyrelsen og vi insisterede på at Moe, vores rådgivende ingeniør og Gottlieb gennemgik kamerabillederne af dette stykke af kloakken. Det viste sig, at der er en lunke (kloakrøret er sunket). Dette vil blive udbedret af Gottlieb medio april. Det vil betyde at et stykke af Svalevej, vil være gravet op et par dage. Beboerne på den vestlige del af Svalevej opfordres til at parkere på den fælles P plads imens arbejdet pågår, så vi undgår kørsel imod ensretningen.

Vedtægter og ordensregler

På foreningens hjemmeside, kan man finde foreningens vedtægter, ordensregler og deklaration.
Her kan man orientere sig om, hvad man må og ikke må her i foreningen. Bestyrelsen må desværre konstatere, at en del ikke kender disse eller bevidst vælger at overtræde dem.
Vi modtager en del henvendelser fra enkelte medlemmer af foreningen om andre medlemmers overtrædelse af vedtægter og regler, ligesom der jævnligt dukker opslag op i vores Facebook gruppe om overtrædelser.
Vi i bestyrelsen påtager os selvfølgelig opgaven med at sørge for at vedtægter og ordensregler bliver overholdt og skriver til eller påtaler overfor de medlemmer, der bryder disse. MEN det er rigtigt træls at skulle være ”havepolitibetjente”. Kunne vi ikke alle sammen, gøre os umage med at overholde de af foreningen vedtagne vedtægter, regler og deklarationen?

Det drejer sig især om:
-At der bliver kørt for stærkt, imod ensretningen og med for tunge biler på vejene. Der må køres maks. 15 km i timen, ikke med biler over 3,5 tons og selvfølgelig ikke imod ensretningen på vejene.
-At der anlægges P pladser til to biler, der efterfølgende bliver benyttet af to biler.
I vedtægternes §20a står der bl.a.:
1) Der må anlægges en parkeringsplads pr. havelod.
2) Der må kun parkeres 1 bil pr. havelod.
-At der anvendes motoriseret værktøj udendørs efter kl.17 lørdag og om søndagen i perioden 1/5-31/8, hvilket ikke er tilladt ifølge ordensreglernes §14.
-At hækkene er for høje og/eller at haven ikke vedligeholdes, holdes ryddelig og vejen fri for ukrudt. I ordensreglernes §2 står der,
-at hæk imod vej ikke må være mere end 1,5 meter høj
-hæk ud til asfaltvejene og i naboskel ikke mere end 1,8 meter høje
-og yderhækken (imod Klausdalsbrovej, motorvejen og Mirabelle) ikke må være mere end 2 meter høj.
Alle hække må ikke være mere end 60 cm brede.
Hækkene skal i år være klippet senest 25.juli. Vi opfordrer til, at man venter med at klippe sin hæk til efter Sankt Hans af hensyn til fuglenes reder.

-Det er totalt forbudt at udlede regnvand/overfladevand i kloakken. Altså, man må IKKE tilslutte nedløbsrør til kloakken. Bestyrelsen påtænker at foretage en stikprøvekontrol af, om der er tilsluttet nedløbsrør en regnvejrsdag.
-At man bygger skure og huse eller etablere terrasser og opsætter hegn uden forudgående tilladelse fra bestyrelsen. Regler for byggeri, etablering af terrasser og opsætning af hegn fremgår af vores vedtægter og af deklarationen.


Med venlige hilsner og ønsket om en god sæson 2021
Bestyrelsen.

Til hjemmesiden

© Copyright, H.F. 4. juli

Du modtager dette nyhedsbrev som medlem af H.F. 4. juli

Click here to leave mailing list

Sent via

SendPulse